O muzeju / Katalog informacija

katalog informacija

Natječaj za vodiča/icu po izložbi - receptant/icu.

Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana Lošinjskog muzeja 2023.

Ispis tablica godišnjeg izvršenja financijskog plana.

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješke uz financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 1.1.-31.12.2023

Plan nabave 2024.

Proračun 2024.

Izmjene i dopune proračuna 2023.

Plan nabave nakon rebalansa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana 2023

Odluka o odabiru kandidatkinje Natječaja za prijem u radni odnos spremača/čice Lošinjskog muzeja

Obavijest odabiru kandidatkinje Natječaja za prijem u radni odnos spremača/čice Lošinjskog muzeja

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu natječaja spremač/ica

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu natječaja spremač/ica

Natječaj za radno mjesto spremača/ice

Plan nabave

Registar ugovora

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Opisni dio i bilješke uz završni izvještaj

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz završni izvještaj

Plan nabave Lošinjski Muzej

Plan nabave nakon 2. rebalansa.

Projekcija plana proračuna - Radni dio

PLAN PRORAČUNA 2023

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2022.

DestiMED Plus projekt:

  1. Dio MEET kataloga: Presentazione standard di PowerPoint (squarespace.com)
  2. Report Card: https://destimed-plus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DESTIMED_PLUS/DestiMEDPLUS_ReportCard2.pdf
  3. Brošura na hrvatskom jeziku: 2.2.1_DestiMEDPLUS_brochure_HR.pdf (interreg-med.eu)


ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.

Obavijest o rezultatu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

PLAN PRORAČUNA 2022.

Obavijest o rezultatu natječaja za zapošljavanje

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/ice

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM LOŠINJSKOG MUZEJA

POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA LOŠINJSKOG MUZEJA S ROKOVIMA ČUVANJA

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM LOŠINJSKOG MUZEJA

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE LOŠINJSKOG MUZEJA

PLAN PRORAČUNA 2020. - LM

PLAN PRORAČUNA 2021. - LM

IZVJEŠTAJ O RADU LOŠINJSKOG MUZEJA od 01.01.-31. 12.2020.

Financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 

Plan nabave i registar ugovora nalazi se na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (https//eojn.nn.hr). 

INTERNA PROCEDURA IZDAVANJA, OBRAČUNA I ISPLATE NALOGA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  >>

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA LOŠINJSKOG MUZEJA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI MUZEJA  >> 

PROCEDURA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA  >>

PROCEDURA PRISILNE NAPLATE POTRAŽIVANJA  >>

PROCEDURA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA  >>

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. January 2019.   – 31. December 2019. >> 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019. >> 

Obavijest video nadzor 2019 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE 2019 >> 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA >>

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018. >>

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu >>

IZMJENE I DOPUNE PLANA JEDNOSTAVNE NABAVE  2018 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE  2018 >> 

FINANCIJE 2017 >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PDF >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE CSV >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE IZMJENE I 2017 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE IZMJENE II 2017 >> 

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  2017 >> 

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE 2017 >> 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DUPUNE PLANA JAVNE I BAGATELNE NABAVE 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ 2016 XLS >> 

Bilješke >> 

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN JAVNE I BAGATELNE NABAVE 2016 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ - PLAN PRORAČUNA 2016   

Godišnji financijski izvještaj >>

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE 2015 >>

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN BAGATELNE NABAVE 2015 >>

LOŠINJSKI MUZEJ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE>> 

LOŠINJSKI II IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE ZA 2014. GODINU >> 

LOŠINJSKI IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE NABAVE ZA 2014. GODINU >>  

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN NABAVE 2014 >>  

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ ZA IZRADU SUVENIRA

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2013 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ PLAN NABAVE 2013 >> 

LOŠINJSKI MUZEJ IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2012 >> 

KATALOG INFORMACIJA LOŠINJSKI MUZEJ >> 

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE >>  

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA >>